Kantoorklachtenregeling Nandoe Advocaten

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder: Klacht: een schriftelijk gemotiveerde uiting van ongenoegen van een cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening. Klager: de cliënt die een klacht schriftelijk kenbaar maakt Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht
2.1 Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Nandoe Advocaten en de cliënt. 2.2 Nandoe Advocaten draagt zorg voor klachtenafhandeling conform de kantoorklachtenregeling. 2.3 Nandoe Advocaten wijst de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat Nandoe Advocaten een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel 1) het vastleggen van een procedure om klachten van de cliënt binnen een redelijke termijn op constructieve wijze af te handelen; 2) Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; 3) Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling.
4.1 De cliënt kan wanneer hij of zij ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening van Nandoe Advocaten, binnen drie maanden na het moment waarop hij/zij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan de klachtenfunctionaris, mr. A.Neermawatie Nandoe. 4.2 Indien de klacht kenbaar is gemaakt, stelt mr. A.Neermawatie Nandoe klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht en tracht zij samen met de klager tot een oplossing te komen. 4.3 Mr. A.Neermawatie Nandoe handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel van de klacht wordt gegeven. 4.4 Mr. A. Neermawatie Nandoe stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. 4.5. Een klacht over de klachtenfunctionaris zelf wordt overgedragen aan een advocaat werkzaam bij Nandoe Advocaten. 4.6 Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, mr. A. Neermawatie Nandoe en/of degene over wie geklaagd ter afsluiting van de klacht. 4.7 Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Raad van Toezicht (Den Haag) van de Nederlandse Orde van Advocaten
5.1 De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. 5.2 De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
6.1 De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. 6.2 De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de afhandeling van de klacht. 6.3 De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
7.1 De klachtenfunctionaris registreert op een klachtenregistratieformulier de klacht met daarbij het klachtonderwerp. 7.2 Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.